data-action="like" data-show-faces="false" data-share="false">


Bar en Boos Verhuur
René Hofland
Gantellaan 3
2675 SJ Honselersdijk
T: 06 - 53 80 89 87
B.G.G: 06 - 25 48 27 47
   (na 18:00 uur)
E:info@barenboosverhuur.nl
KvK:27286142

Algemene voorwaarden.

pdf_kleinAlgemene voorwaarden.pdf/8.8kb pdf_groot

Algemene voorwaarden
01. DUUR VAN DE OVEREENKOMST
a. De zaken zijn verhuurd voor een periode zoals partijen schriftelijk zijn overeengekomen.
b. Bij niet tijdig terugbezorgen of terug kunnen halen van het gehuurde wordt de huurprijs per dag doorberekend en staat het Bar & Boos vrij op ieder gewenst moment het gehuurde weer tot zich te nemen.
c. Op wettelijk erkende feestdagen kan het gehuurde niet worden terugbezorgd en zal Bar & Boos het gehuurde niet in ontvangst nemen.
d. Het gehuurde worden terug gehaald en gebracht tussen 10.00 uur en 12.00 uur bij gebreke waarvan voor de dag van terugbezorging huur in rekening wordt gebracht.

02. ZEKERHEID
De huurder is gehouden bij ontvangst van het gehuurde een waarborgsom te storten zoals partijen schriftelijk zijn overeengekomen. Na terugbezorging van hot gehuurde wordt de waarborgsom terugbetaald onder aftrek van de nog onbetaalde huurpenningen en/of schadevergoeding en/of kosten. Uitgangspunt is dat de zaken in dezelfde staat terugbezorgd dienen te worden als waarin huurder deze destijds heeft ontvangen.

03. TERUGGAVE VAN HET GEHUURDE
a. Bij beŽindiging van de huurovereenkomst is de huurder gehouden de zaken in dezelfde staat aan Bar & Boos terug te geven als waarin hij deze heeft ontvangen.
b. Indien huurder daartoe niet in staat is dient deze aan Bar & Boos een door Bar & boos te bepalen, schade te betalen in geval het gehuurde niet wordt teruggegeven is de schade de objectieve vervangingswaarde van het gehuurde.

04. GEBRUIK EN ONDERHOUD
a. Huurder is gehouden het gehuurde in overeenstemming met de bestemming en als een goede huisvader te behandelen en te verzorgen, met inachtneming van de bedienings- en behandelingsvoorschriften indien deze zijn overhandigd en/of de instructies van Bar & Boos.
b. Gedurende de huurperiode is de huurder verplicht alle terzake geldende veiligheidsvoorschriften en andere voorschriften vanwege de overheid in acht te nemen. De huurder vrijwaart Bar en Boos voor alle schade voortvloeiende uit het niet door de huurder in acht nemen van deze voorschriften.

05. RECLAMES
Het gehuurde dient bij ontvangst onverwijld door huurder te worden gecontroleerd. Er kan alleen gereclameerd worden vůůr ingebruikneming van het gehuurde en alleen op de ontvangstdag. Reclames nŠ ingebruikneming worden niet geaccepteerd.

06. EIGENDOM
Het gehuurde blijft te allen tijde eigendom van Bar & Boos
07. INSPECTIE
a. Bar & Boos -of een door haar aan te wijzen derde(n) -heeft te allen tijde het recht het gehuurde te bezichtigen voor controle of onderhoud. Indien het gehuurde wordt gebruikt op een wijze waarvoor het niet bestemd is, wordt overbelast of regelmatig onderhoud achterwege blijft heeft Bar & Boos het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beŽindigen en het gehuurde onverwijld terug te nemen. Huurder blijft in dat geval gehouden de volledige huurprijs van de overeengekomen huurperiode te betalen.
b. Wanneer het gehuurde bij beŽindiging van de huurovereenkomst in het bezit is van Bar & Boos, wordt het gecontroleerd en -indien mogelijk -in aanwezigheid van huurder geteld. Deze controle en telling zijn bindend .

08. VERBOD VAN GEBRUIK DOOR ANDEREN DAN HUURDER
Het is huurder verboden om het gehuurde aan derden ter beschikking te stellen of door derden te laten gebruiken al dan niet tegen betaling -tenzij met schriftelijke toestemming van Bar & Boos. Bij overtreding van dit verbod geldt het gestelde onder 7a.

09. AANSPRAKELIJKHEID
a. De huurder is volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor de in huur genomen zaken vanaf het tijdstip van aflevering tot terugkeer van de goederen bij bar & Boos.
b. Gedurende de huurperiode Is huurder aansprakelijk voor schade aan het gehuurde en heeft hij alle risicoís van het gehuurde.
c. In geval van een defect of schade aan het gehuurde, als gevolg van een normale slijtage, draagt Bar & Boos zorg voor reparatie en zonodig en indien mogelijk voor vervanging, gedurende de verdere huur van de huurovereenkomst.
d. In alle andere gevallen dan onder c omschreven blijven de huurpenningen onverkort verschuldigd en is er geen recht op vervangend materiaal.
e. In geval reparaties door Bar & Boos noodzakelijk zijn door het gebruik van ongeschikte accessoires, reparatie door derden, onvakkundige behandeling of enige andere oorzaak, die niet als normale slijtage kan worden beschouwd is huurder aansprakelijk voor deze extra kosten.
f.De huurder kan Bar & Boos niet aansprakelijk stellen door het veroorzaken van schade aan roerend zowel onroerende zaken door derde die van het gehuurde gebruik gemaakt hebben.
g.De huurder is ten alle tijden aansprakelijk voor de personen die gebruik maken of gemaakt hebben van het gehuurde en kan niet verhaalt worden op Bar & Boos

10. VERZEKERING
De huurder draagt zorg voor alle risicoís van schade, welke voortvloeien uit bedrijfsmatig of privť gebruik van het gehuurde. De verzekeringsovereenkomst dient ondergebracht te zijn bij een bonafide verzekering. Bar & Boos is gesubrogeerd in de rechten van huurder uit deze verzekeringsovereenkomst.